Ik getuig van u

Op 17 oktober 1987, de dag van de onthulling van de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede aan het Trocaderoplein in Parijs, brengt Joseph Wresinski een huldebetuiging aan de moed, het lijden en het verzet van de allerarmsten "Je témoigne de vous" ofwel "Ik getuig van u". "Miljoenen en miljoenen kinderen, vrouwen en... Ler mais

Я свидетельствую о вас...

Oтец Жозеф Вресински 17 октября 1987 года Я свидетельствую о вас... Миллионы и миллионы детей, жён и отцов, наследниками которых мы являемся умерших от нужды и голода. Вы, жившие ранее, не о вашей смерти я говорю сегодня на этой Паперти Свобод и Прав Человека и Гражданина. О вашей жизни я свидетельствую. Я свидетельствую о вас, матери,... Ler mais

给世界各地朋友的信

阅读"给世界各地朋友的信"总是让我感到兴味盎然、充满钦佩之情,同时让我回想起,我自己也曾见证一些赤贫的人们,他们出于勇气和美德,以及团结互助的诸多行动。 - 来自布吉纳法索的论坛成员    - 给世界各地朋友的信,每年出刊三次,有法文、英文、西班牙文、葡萄牙文四种语言版本,另外也有一部分翻译成阿拉伯文。 刊登在这份通讯上的文章有两个重点: 首先是有关致力于消灭赤贫的个人或团体,他们面临的特定情况,以及他们所投注的一切努力和勇气; 另外也阐述各种行动,即便很小,都要赋予肯定和鼓励,并且让这些实践更加广为人知。 Ler mais

給世界各地朋友的信

閱讀"給世界各地朋友的信"總是讓我感到興味盎然、充滿欽佩之情,同時讓我回想起,我自己也曾見證一些赤貧的人們,他們出於勇氣和美德,以及團結互助的諸多行動。 - 來自布吉納法索的論壇成員    - 給世界各地朋友的信,每年出刊三次,有法文、英文、西班牙文、葡萄牙文四種語言版本,另外也有一部分翻譯成阿拉伯文。 刊登在這份通訊上的文章有兩個重點: 首先是有關致力於消滅赤貧的個人或團體,他們面臨的特定情況,以及他們所投注的一切努力和勇氣; 另外也闡述各種行動,即便很小,都要賦予肯定和鼓勵,並且讓這些實踐更加廣為人知。 Ler mais

我为你们的生命做见证

若瑟‧赫忍斯基 1987年10月17日 于巴黎自由人权广场 - 千千万万个孩子、母亲及父亲们, 你们因着赤贫及饥饿而死亡, 而我们是你们的继承者。 你们曾经真实地存在过, 今天在这自由人权广场上, 我并非来追念你们的死亡, 而是为你们的生命做见证。 我为你们做见证: 母亲们, 你们的孩子被迫生活在赤贫中, 他们被这个世界视为多余。 我为你们的孩子做见证: 他们被饥饿的痛苦所扭曲, 失去了笑容, 却仍然愿意爱。 我为千千万万个年轻人做见证: 他们失去了相信和存在的理由, 却仍然在这个冷漠的世界 茫然地寻找未来。 我为你们做见证: 为你们,每个时代的穷人, 一直到今天仍然穷困的人, 你们被迫走上颠沛的路途, 从一个地方逃往另一个地方,... Ler mais