تقديم عام لليوم العالمي لمكافحة الفقرالمدقع

يعتبر « اليوم العالمي لمكافحة الفقرالمدقع » مبادرة قام بها في سنة1987 جوزيف فريزنسكي مؤسس منظمة ATD العالم الرابع وملايين من اﻷشخاص ينتمون إلى طبقات إجتماعية مختلفة. حيث إجتمعو في ساحة  تروكاديروفي باريس، وقام جوزيف فريزنسكي بإفتتاح لوحة خصصت لتكريم ضحايا الفقر المدقع ( النصب التذكاري لضحايا الفقر). وفي سنة 1992 تم اﻹعتراف... Ler mais

Comitato Internazionale 17 ottobre

Gli obiettivi del Comitato Internazionale 17 ottobre sono: - Promuovere la Giornata mondiale del rifiuto della miseria, che riunisce pubblicamente, a livello locale, nazionale ed internazionale tutti coloro che già lavorano per un mondo senza miseria e coloro i quali vogliono unirsi. - Assicurare il rispetto dello spirito e del senso originale di... Ler mais

A Carta aos Amigos do Mundo

« Leio sempre a Carta com o maior interesse e admiração, e digo muitas vezes a mim próprio que também assisto por vezes a certos comportamentos corajosos, cheios de bondade ou de solidariedade para com os mais pobres» escreve-nos um correspondente do Burquina Faso  Um dos "instrumentos" do Fórum é um boletim, a "... Ler mais

La Carta a Nuestros Amigos en el Mundo

«Siempre leo la Carta con gran interés y admiración, diciéndome a menudo que yo también suelo ser testigo de gestos de valentía, de bondad o de solidaridad por personas más pobres.» Un corresponsal de Burkina Faso. Uno de los medios del Foro Permanente es un boletín, la «Carta a Nuestros Amigos en el Mundo», publicada... Ler mais

The Letter to Friends Around the World

“I always read the Letter to Friends with much interest and admiration,often thinking to myself that I too have witnessed acts of courage, goodness and solidarity among the poorest people.” A correspondent from Burkina Faso    « The Letter to Friends around the World » which is published three times a year,... Ler mais