Text of the Commemorative Stone
arton120.jpg

วันที่ 17 ตุลาคม 2530
ในวันนี้ ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแห่งพลเมืองมาชุมนุมก

วันที่ 17 ตุลาคม 2530
ในวันนี้ ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแห่งพลเมืองมาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ เพื่อรำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความหิวโหย ความโง่เขลา และความรุนแรง และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ความทุกข์ยากลำเค็ญของมนุษย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้รวมทั้งเ รียกร้องให้ทั่วโลกร่วมกันต่อสู้เพื่อขจัดความยากไร้ให้หมดสิ้นไป

ATD Quart Monde

ที่ใดก็ตามที่มนุษย์ทั้งชายและหญิงต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากลำเ ค็ญที่นั่นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เป็นภารกิจอันประเสริฐของพวกเราทุกคน

บาทหลวงโจเซฟ วเรซินสกี้